Free delivery for orders over 200 Euro •
✉ Sign up for our newsletter & get 5% OFF PROMO CODE »
Безплатна доставка за поръчки над 400 лв •
✉ Абонирай се за бюлетина ни & получи код за 5% ОТСТЪПКА »

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уведомление за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва личните данни на клиентите в платформата:

Наименование: СЕН МАРТЕН ЕКОЛАЙФСТАЙЛ ООД е дружество със седалище и адрес на управление Р. България, гр. гр.Русе, бул./ул. „Александровска“ № 71, ет. 1, с ЕИК 206609992, Адрес за кореспонденция: гр.Русе, бул./ул. „Александровска“ № 71, ет. 1, Телефон: 082 871 741, E-mail: Hello@saintmarten.com

Компетентен надзорен орган защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

СЕН МАРТЕН ЕКОЛАЙФСТАЙЛ ООД  (още наричано в уведомлението за поверителност „Администратор“, „Дружеството“, „Търговец“ или Saint Martén) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 Настоящото уведомление цели да информира потребителите на интернет магазин https://saintmarten.com/ за всички действия по обработка на техните лични данни и относно техните права, които имат във връзка с обработката на данните.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на личните данни във връзка с използването на електронния магазин(сайта, платформата) https://saintmarten.com/

Чл. 1. Администраторът обработва лични данни на своите клиенти на основание:

-изпълнение на задълженията на дружеството по договор за покупко-продажба от разстояние с клиентите;

 -изрично получено съгласие от клиента;

-спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

– легитимните интереси на Saint Martén или на трета страна.

Цели  на обработването и съхраняването на лични данни  на клиентите

Чл. 2. (1) Saint Martén събира, обработва и съхранява лични данни на клиентите, във връзка с използването на онлайн магазина, за следните цели:

Цели на обработката и основание

  • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на платформата;

Основание:

1. получено съгласие от страна на клиента чрез регистрация на профил, съпроводена от активни действия;

2. договорно отношение между клиента и администратора с цел закупуване на стоки.

  • сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние;

Основание: договорно отношение между клиента и администратора с цел закупуване на стоки и изпълнение на задълженията на дружеството по това договорно отношение.

  • индивидуализация на страна по договор;

Основание: изпълнение на задълженията на дружеството по договор за покупко-продажба от разстояние с клиента.

  • Счетоводни, аналитични и статистически цели;

Основание:

1. легитимни интереси на дружеството;

2. спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

3. изрично дадено съгласие от клиента.

  • защита на информационната сигурност;

Основание:

1. легитимни интереси на дружеството;

2. спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

  • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

Основание:

1. легитимни интереси на дружеството;

2. договорни отношения, с цел закупуване на стока.

  • изпращане на информационен бюлетин при изразено от клиента желание.

Основание:  изрично получено съгласие от клиента.

 (2) Администраторът може да обработва и съхранява личните данни на клиента с цел изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове категории лични данни на клиента, които се обработват

Чл. 3 (1)Дружеството събира и обработва 2 основни групи лични данни, с цел използване на онлайн магазина от клиента и сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.

  1. Индивидуализиращи данни (електронна поща, име,адрес, телефон, IP адрес и др.)

Цел, за която се събират данните и тяхното основание:

А) сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние и индивидуализация на страна по договор;

Основание за обработка: Всеки потребител, който ползва онлайн магазина и купува стоки   се съгласява с общите условия и/или сключва договор за покупко-продажба от разстояние. С цел изпълнението на договора, индивидуализирането на страните и установяване  личността на потребителя във връзка с договора, е необходимо да се събират определени лични данни. Създаденото между двете страни договорно отношение е основание за събиране на личните данни на клиента.

Б) регистрация на потребител в онлайн магазина с цел създаване на профил, както с цел купуване на стоки без използване на профил;

Основание за обработка: Всеки потребител може да купува стоки независимо дали има профил, или не и то по негово желание. За създаването на профил и поддържането му е необходимо да се съберат данни. Това са същите данни, които се използват за поръчки на клиенти без регистрация и събираната информация се ограничава до необходимото за изпълнение на договора за покупко-продажба от разстояние. Основното основание за събиране на данните по тази цел е изрично даденото от клиента съгласие, чрез активни действия по регистрация на профил или попълване на формуляр за поръчка, когато клиентът пазарува без регистрация. За да може клиентът да създаде профил или да закупи стоки без използване на профил, е необходимо да се съгласи с общите условия. Това поражда договорно отношение между клиента и администратора на данни, което е допълнително основание за обработка.

В) за изпращане на информационен бюлетин;

Основание за обработка: данните за тази цел се обработват на основание – дадено от клиента съгласие. Последният се съгласява изрично, като с активни действия потвърждава, че иска да получава информационен бюлетин чрез попълване на формуляр или чрез осъществена връзка с търговеца на  посочените контакти в онлайн магазина.

Г) защита на информационната сигурност;

Дружеството използва лични данни на клиента с цел  да осигури сигурността на магазина и потребителите срещу кибератаки; Администраторът предприема мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама;

Основание за обработка: преследване на легитимен интерес на администратора.

Д) Счетоводни и статистически цели.

Дружеството може да  използва лични данни на клиента с цел осъществяване на законовото задължение на администратора да води счетоводно отчитане, както и с цел анализи и статистически прогнози.

Основание за обработка: Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора или изрично дадено съгласие от страна на клиента.

  • Данни за извършване на доставка(имена, телефон, адрес и др.)

Цел, за която се събират данните:

А) обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Данните на клиента се обработват във връзка с изпълнение на задължение на дружеството по смисъла на общите условия и договора за покупко-продажба от разстояние, както и доставка на закупените стоки.

Основание за обработка: договорно отношение между дружеството и клиента, което възниква въз основа на общите условия и сключения договор за покупко-продажба.

 (2)Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с лични данни.

Какви са видовете операции ( действия)  се предприемат с лични данни на клиентите?

Чл. 4 (1)Дружеството може да извършва следните примерно изброени операции с лични данни на клиентите:

–             Регистрация на потребител в платформата и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние;

 Това действие цели да създаде профил на потребителя, като по този начин му позволява да използва платформата, да купува стоки и да персонифицира онлайн магазина към своите предпочитания. В тази връзка трябва да бъдат предоставени данни за контакт с цел извършване на доставка на поръчани/закупени стоки от дружеството, както и данни, които да позволят на потребителя да се идентифицира като субект, различен от останалите. Регистрацията и създаването на профил за използване на сайта не е задължителна стъпка за покупка на стока и тя е достъпна и без създаването на профил. Регистрацията се осъществява по желание на потребителя.

–             Сключване и изпълнение на договори с цел закупуване на продукт от онлайн магазина;

Целта на тази операция е сключването на правоотношение с потребител, който купува стоки от интернет магазина на дружеството, както и изпълнението на задълженията на търговеца по това правоотношение.

–             Изпращане на информационен бюлетин;

Целта на тази операция с лични данни е създаването на възможност за изпращане на бюлетин до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такъв.

–             Упражняване право на отказ;

Целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента.

(2)Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

Принципи на обработка

–             законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

–             ограничение на целите на обработване;

–             съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

–             точност и актуалност на данните;

–             ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

–             цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 5.  Администраторът може да използва т.нар. функционални „бисквитки“ за целите на използване на уебсайта без които той не може да функционира правилно, за подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което клиентът се съгласява със самото използване на онлайн магазина на търговеца.  Клиентът може по всяко време да контролира и/или изтрива „бисквитките“ чрез настройките на използвания от него браузър. Повечето от „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Срок на съхранение на личните данни на клиентите

Чл. 6. (1) Администраторът съхранява личните данни на клиентите за срок не по-дълъг от съществуването на профила на потребителя в онлайн магазин. Ако клиентът реши да изтрие създадения от него профил, администраторът ще изтрие и унищожи всички лични данни на този клиент, без ненужно забавяне или ще ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива личността на потребителя).

(2) Администраторът обработва лични данни, които клиентът е предоставил при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, в срок до приключване на поръчката, освен ако клиентът даде изрично съгласие тези данни да се обработват за целите на подобряване на платформата, предоставяне на индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

(3) Администраторът съхранява лични данни на клиентите, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години,  с цел за защита на легитимните интереси на администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

(4) Администраторът уведомява клиентите, че срокът за съхранение на техни лични данни може да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на администратора или друго законово изискване.

Предаване на лични данни  на клиента за обработване на други лица

Чл. 7.  Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на клиентите на  трети лица – обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които клиентите са се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Оттегляне на съгласието за обработване на личните данни

Чл. 8. (1) Ако клиентът не желае дружеството да  обработва негови лични данни за маркетингови цели, проучвания и/или получаване на информационен бюлетин, той може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка, като попълни формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 на настоящото уведомление или чрез изпращане по имейл на искане в свободен текст.

(2) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което администраторът е извършвал до този момент.

Чл.9. Като субект на защита на личните данни, клиентът има следните права:

Право на достъп – клиентът има право да получи потвърждение от търговеца, че личните му данни се обработват, както и да изиска и получи информация за целите на обработването, категориите обработвани лични данни, получателите, източниците, предвидения срок за съхранение, правото на жалба до надзорен орган, наличието на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране.

Право на коригиране – клиентът има право да иска коригиране (без ненужно забавяне) на неточни лични данни, свързани с него. Клиентът има право да иска попълване на непълни данни.

Право на изтриване – клиентът има право да изиска изтриването на личните му данни, когато не са необходими повече за целите, за които са били събрани и обработвани. Клиентът има право да  оттегли съгласието си или възрази срещу обработването, ако търговецът няма друго правно основание за тяхното обработване. Ако личните данни на потребителя се обработват незаконосъобразно, клиентът може да иска тези данни да бъдат изтрити. 

Право на ограничаване на обработването – клиентът им право да иска ограничаване на обработването, когато точността на личните данни се оспорва. Ограничаването се прави за срок, който позволява извършването на проверка за точността на данните. Клиентът има право на ограничаване на данните, ако обработването е неправомерно. Клиентът има право на ограничаване, ако е възразил срещу обработването и очаква проверка, относно законовите основания, поради които продължава обработката.

Право на преносимост – клиентът има право, когато обработването на личните му данни е основано на съгласие или изпълнение на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, да получи безпрепятствено личните данни, които се отнасят до него и които клиентът е предоставил на дружеството, за да ги предадете на друг администратор.

Право на възражение – клиентът има право да възрази срещу обработване, включително профилиране, на личните му данни, което излиза извън законните цели.

Право на жалба – клиентът има право да сезира Комисията за защита на личните данни за нарушаване на правата му в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от 5 (пет) години от извършването му. При нарушаване на правата на потребителя, последният може да обжалва актовете и действията на дружеството и по съдебен ред пред компетентния съд.

Чл. 10. (1) Администраторът не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

(2) Администраторът ще уведоми клиента в случай ,че реши да предаде част или всички лични данни на трети държави или международни организации.

Чл. 11. В случай на нарушаване на правата на клиентите, съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки потребител има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Промяна и актуализиране

Настоящото уведомление е съобразено с актуалната европейска и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни. При промени в уведомлението ще бъде предоставена информация, която ще бъде достъпна на интернет магазина на търговеца.

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

Име: …………………….

Имейл, който сте използвали в електронния магазин: …………………….

Телефон:

Данни за обратна връзка (e-mail): …………………….

До

Наименование: СЕН МАРТЕН ЕКОЛАЙФСТАЙЛ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206609992

 Р. България, гр. гр.Русе, бул./ул. „Александровска“ № 71, ет. 1,

Седалище и адрес на управление: Р. България, гр. гр.Русе, бул./ул. „Александровска“ № 71, ет. 1

Адрес за кореспонденция: Р. България, гр. гр.Русе, бул./ул. „Александровска“ № 71, ет. 1

Телефон: 

E-mail: 

Уебсайт: https://saintmarten.com/

С настоящата молба оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали.

 Запознат/а съм с условията за оттегляне на съгласието в съответствие с уведомлението  по защита на личните данни на електронния магазин.

Подпис:

0